Verander de taal : FR

KAN IK ZEGGEN « IK BEN SAM » ?

SAM is een persoon die min of meer regelmatig een naaste begeleidt die zorgbehoevend is als gevolg van een ziekte, ongeval, een handicap… of eenvoudigweg door zijn leeftijd. Deze realiteit van SAM betreft één tiende van de Belgen en als vandaag de bewerin

Wat is het SAM-netwerk ?

Het is een multifunctionele tool die beantwoordt aan de nood aan informatie, uitwisseling, luisterbereidheid… van de SAM’s. Het is uitgedacht door SAM’s voor SAM’s; het is toegankelijk voor iedereen en volledig gratis.

EEn forum eN EEN SOCIAAL NETWERK VOOR DE SAM-MANTELZORGERS

Wij bieden jullie verschillende manieren aan om te dialogeren met andere SAM’s: hetzij via een chat (op « mijn boordtabel »), waardoor je rechtstreeks van gedachten kunt wisselen. Ik vind mensen waarmee ik rechtstreeks kan dialogeren, hetzij een forum, waarop jullie je vragen aan de gemeenschap van SAM’s richten. Want spreken doet goed.

EEN TELEFOONLIJN VOOR INFORMATIE

Twijfel, een urgentie, een specifieke vraag? Het netwerk biedt een informatielijn volledig bestemd voor de SAM’s. Neem contact op met 02 474 02 44 (7/7d 24/24). Met een juridische permanentie op donderdag!

EEn GIDS

Deze gespecialiseerde en geactualiseerde webcatalogus dient zich aan als de Google van de SAM’s: hij centraliseert alle hulp en zorg die voor jou nuttig kan zijn, geklasseerd per locatie en type van verstrekking.

EEN ZOEKMOTOR VOOR NUTTIGE INFORMATIE VOOR DE SAM’s

Onze zoekmotor wil zeer dicht aansluiten bij de noden van de SAM’s en zeer eenvoudig zijn in het gebruik. U vindt er geen robot maar bronnen die SAM’s hebben geselecteerd, en helpers en professionelen hebben uitgedacht. Deze bronnen zijn gebaseerd op echte levenservaring en wetenschappelijke legitimiteit. Hun ordening gebeurt in functie van de levensfasen en types van situaties, in verschillende formats : fiches, artikels, video’s, podcasts…

VANWAAR KOMT DIT PROJECT?

Het project SAM is opgestart in 2016, op initiatief van Aidants Proches Bruxelles, daarna volgde de steun van de COCOF. Als winnaar van de ‘Prix du Mérite social’ van de stad Brussel in 2017 groeide het project en het werd online gezet op 26 september 2018. In maart 2019 werd het genomineerd voor de verkiezing van de Brusselaar van het jaar in de categorie « maatschappij »…

Het doel van dit project bestaat erin het bestaande aanbod voor de mantelzorgers duidelijk te maken, en zo hun dagelijks leven te verlichten. Werken aan preventie door de toegang tot informatie en interacties met de SAM-gemeenschap te bevorderen…. Eerder preventie dan genezing.

Wanneer het in het leven fout loopt, biedt het webplatform van SAM je de mogelijkheid om gemakkelijk bestaande informatie te vinden, je tot professionelen te wenden, je stressvolle zoekacties op Google te besparen …

Een van de hoofdobjectieven van de vereniging is de preventie. We geven er ons snel rekenschap van dat het belangrijk is om na te denken over een essentieel punt: « alle mantelzorgers zijn SAM, maar niet alle SAM’s zijn noodzakelijk mantelzorgers».

De studies bewijzen dat een persoon die zich « mantelzorger » noemt, zich al in een toestand van uitputting bevindt omdat hij geen steun stroomopwaarts heeft gevonden.

Geïnspireerd op de BOB-campagne is ook de SAM-identiteit geboren. Deze heeft tot doel om de zelferkenning van deze potentiële verzorgers te faciliteren en een “Ik ben SAM”-reflex te creëren.

Daarom maakte de vzw Aidants Proches Bruxelles in mei 2018 de ‘Réseau des Aidants’ over aan de vzw SAM, speciaal opgericht om dit project te dragen. Die kwam uit haar fase van pilootproject en breidde zich vanaf dat ogenblik uit naar Wallonië.

Door een aparte structuur te creëren willen we eerst de missie van de vzw SAM-le Réseau des Aidants afscheiden van deze van de vzw Aidants Proches…

Sedert meer dan 10 jaar streven laatstgenoemden ernaar dat de mantelzorgers een wettelijk erkend statuut krijgen en met hen wordt rekening gehouden als werkelijke partners in de hulpverlenende en verzorgende inrichting. Zo haar werk er onder andere in bestaat om de rol van helper precies vast te leggen opdat hem een statuut zou worden toegekend, dan is de eerste missie van SAM-le Réseau des Aidants het creëren van verbinding, het delen van informatie, enz.… Ons tweede doel bestaat erin om « Mijnheer iedereen » in staat te stellen even gemakkelijk te zeggen « Ik ben SAM” als “Ik ben BOB”, zonder zich in te laten met de reglementering. De voorzitter van de vzw’s Aidants-Proches Bruxelles en Wallonië maakt deel uit van de vzw SAM-le Réseau des Aidants.

Hoe heeft het project zich ontwikkeld? Is het wetenschappelijk betrouwbaar?

De website van SAM beantwoordt aan de noden van deze gebruikers aan de hand van tools en online informatie die met hen is opgebouwd volgens de « patiënt-partner » - methode van de ULB, dat wil zeggen door te steunen op de erkenning van de experimentele kennis van de patiënt-partner en/of de mantelzorger-partner, uit het leven met (of de nabijheid van) een ziekte gegrepen, als aanvulling op de kennis van de professionelen.

Het project werd dus wetenschappelijk begeleid door universiteiten en professionelen uit de sector (zie Comité van experten). Heel de architectuur van het platform werd gevalideerd door een groep professionelen en mantelzorgers-partners. De inhoud van het platform wordt gefilterd door de evaluatie van een team mantelzorgers-partners en professionelen.

De inhoud van juridische en administratieve aard wordt dagelijks bijgewerkt door een team van juristen van Droits quotidiens.

Hoe wordt (en werd) het project gefinancierd?

SAM-Le Réseau des Aidants is een project gesteund door Télé-secours, de Koning Boudewijnstichting, Partenamut... en iedereen die het zijn tijd heeft aangeboden. Het zoekt voor het ogenblik financiering om zijn werking en ontwikkeling te garanderen. Inderdaad, de vzw SAM-le Réseau des Aidants en zijn tool, het SAM-netwerk, hebben tot doel de SAM’s, de helpers in ruime zin, concreet te ondersteunen. Het is voor het ogenblik onmogelijk om onze acties op lange termijn waar te maken zonder een minimale financiering van de bevoegde federale en/of gewestelijke en/of lokale instanties.

Zulk een steun zou de vzw in staat stellen om de neutraliteit van de diensten en het voortbestaan van zijn diensten te garanderen. In het algemeen belang, nu en in de toekomst. Wij zijn allemaal potentieel SAM!

Activiteitenrapport

SAM - Activiteitenrapport - 2019

De waarden van SAM

Alle interveniërende beheerders, leden van de verschillende comités, het team, de raad van SAM’s zien er op toe dat de SAM-WAARDEN worden gerespecteerd:

 • Humanisme: Het respect voor de menselijke persoon is van primordiaal belang. De vzw SAM respecteert de vrije wil van de SAM’s. De loontrekkenden maar ook haar partners geven blijk van waakzaamheid, respect, tolerantie, discretie, beschikbaar-heid en luisterbereidheid.
 • Neutraliteit: SAM is apolitiek en neutraal. Onze actie is onpartijdig en de hulp wordt uitsluitend bepaald door de noden van de aanvragers. Ze wordt redelijk geleverd en zonder discriminatie.
 • Autonomie en responsabilisering: de acties van SAM beogen autonomie en responsabilisering van alle actoren, en de valorisering van de competenties en de middelen van iedereen.
 • Transparantie: SAM verbindt zich ertoe om globale, duidelijke en coherente informatie te geven over al haar activiteiten. Deze waarde impliceert openheid, oprechtheid, luisterbereidheid, solidariteit en kennisdeling.
 • Professioneel bewustzijn: een verantwoordelijk en efficiënt beheer van de organisatie en haar daden impliceert autonomie, empathie, strengheid, punctualiteit, ethiek, deontologie, een kritische geest (zichzelf en anderen in vraag stellen), eerlijkheid, overleg en teamwerk
 • Diversiteit: SAM vervult haar missie met volledig respect voor het Europese principe «eenheid in verscheidenheid»: diversiteit van de culturen, tradities, aanhorigheden en talen.

Een sterk team SAM’s

Achter dit netwerk gaat een gemotiveerd en erg betrokken team schuil: de meeste leden zijn SAM of zijn het al geweest.

DIRECTIE EN OPERATIONEEL TEAM

Marine Salou
Directrice
marine.salou@reseau-sam.be
Axelle Verstraeten
Belast met missies
axelle.verstraeten@reseau-sam.be
Claire Kamina
Belast met missies
claire.kamina@reseau-sam.be

TEAM ONTWIKKELING EN TECHNISCHE COÖRDINATIE

Olivier Leonard
Webdesign en ontwikkeling
Olivier Leclercq
Technisch coördinator

TEAM COMMUNICATIE- EN INHOUD STRATEGIE

Gauthier Dejonghe
Strategie Expert
Manuella Damiens
Ontwerp en creatie expert

Team Opleiding / Documentatie

Colette Leroy
Trainer
Fabienne Gooset
Documentalist

Het comité van SAM-experten

Omdat de prioriteit van SAM erin bestaat om zo dicht mogelijk bij de ervaringen en noden van de helpers te staan, hebben we een comité van terreinexperten opgericht.

Dat comité heeft als taak om:

 • Bij te dragen aan de co-constructie van het project SAMDe dagelijkse noden op het terrein duidelijk te maken
 • Een professioneel advies te geven over de ontwikkelingen van het platform
 • De brug te zijn tussen de professionele « SAM’s » en het grote publiek
 • De link te creëren tussen alle disciplines die de SAM’s omgeven en hen op een neutrale manier te helpen

Werking:

 • Het Comité vormt een comité « Middelen » en komt bijeen in functie van de noden van het project, met een vooraf vastgelegde agenda, en dat de noden, informatie en de ervaringen op het terrein op de voorgrond plaatst
 • Elk comité wordt afgesloten met een lijst van concrete acties die dienen uitgevoerd om niet een “zoveelste” raadgevend comité te zijn
 • Er wordt een newsletter verspreid onder al zijn leden met de bedoeling om deze in hun respectieve sectoren als informatiebron verder te verspreiden
 • Er worden recurrente evenementen georganiseerd in de vorm van « afterwork » zodat fysieke ontmoetingen tussen de verschillende actoren mogelijk worden, ervaringen op een neutrale plaats worden gedeeld, en discussies worden gevoed door inspirerende sprekers over algemene onderwerpen

Leden

Dr Dominique Bouckenaere Referring doctor, Voorzitter van de Belgische Federatie voor Palliatieve en Continue Zorgen in Brussel FBSP-BFPZ LinkedIn
Mr Brieuc Laurent Directeur-generaal Gammes Asbl
 Site web
LinkedIn
Mme Dorothée Pereira Directrice van Villa Indigo – Huis voor respijtzorg
 Site web
LinkedIn
Mr Dan Lecoq Docent en assistent Université libre de Bruxelles - École de Santé Publique - ULB LinkedIn
Mr Andre Néron Directeur van het Bureau Partenariat Patient Collaborateur scientifique - Centre de Opzoeking Economie de la santé- Gestion des institutions de soins- Sciences Infirmières - ULB
Mr Stéphane Adam Verantwoordelijke van de Unité de Psychologie de la Sénescence bij University of Liège
LinkedIn
Dr Geneviève Oldenhove Huisarts – Past Presidente SISD-Bruxelles / Voorzitster Wachtpost Brussel
 Site web
LinkedIn
Mr Marc Eric Guiset Assistent-meester Ergotherapie HE Leonard de Vinci en voorzitter van de UNION PROFESSIONNELLE des ergothérapeutes belges Francophones et Germanophones
 Site web
LinkedIn
Dr Diane Van Cleynenbreugel Pediatrisch tandarts – Voorzitster L’Académie Belge de Dentisterie Pédiatrique BAPD asbl
 Site web
LinkedIn
Amandine Kodeck Directrice Inforhome
 Site web
LinkedIn