Verander de taal : FR

Comité van experten (terrein)

Dit comité heeft als rol:

  • Bij te dragen aan de co-constructie van het project SAM – Om de noden duidelijk te maken die dagelijks op het terrein worden ondervonden,
  • Een professioneel advies te geven over de ontwikkelingen van het platform,
  • De brug te zijn tussen de professionele « SAM’s » en het grote publiek,
  • De link te creëren tussen de disciplines die de SAM’s omgeven en hen op een neutrale manier te helpen

Zijn werking:

  • Het Comité stelt een comité « Middelen » samen dat vergadert in functie van de noden van het project, met een vooraf bepaalde agenda, en dat de noden, informatie en de ervaringen op het terrein op het voorplan plaatst
  • Elk comité wordt afgesloten met een lijst met concrete acties die dienen uitgevoerd om niet een “zoveelste” raadgevend comité te zijn
  • Er wordt een newsletter verdeeld onder al zijn leden met de bedoeling dat deze hem verder verspreiden in hun respectieve sectoren als informatiebron
  • Er worden periodiek evenementen georganiseerd in de vorm van « afterwork » om fysieke ontmoetingen mogelijk te maken tussen de verschillende actoren, om ervaringen op een neutrale plaats te delen, en om discussies te voeden met inspirerende sprekers over algemene onderwerpen.

 De leden van dit comité kunnen aan de algemene vergaderingen deelnemen als genodigden en ze kunnen overigens in hun midden een vertegenwoordiger in de raad van bestuur aanduiden die de hoedanigheid van genodigde in de raad van bestuur heeft.        

HIEROVER MEER WEtEN

Het strategisch comité

Zijn rol

  • Het comité wordt geconsulteerd over de strategische lijn van de vereniging in functie van de werkzaamheden van het comité van experten; het adviseert en interpelleert de raad van bestuur over alle kwesties betreffende de ontwikkeling en de exploitatie van de tools van de vereniging;
  • Het werkt aan de medeopbouw van de tools die de vereniging heeft ontwikkeld, in het bijzonder via het testen van piloottools;

Het draagt aan de raad van bestuur de personen voor die als ondersteunende financiële leden moeten verkozen worden voor de algemene vergadering.

Alle leden van dit comité kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen in hoedanigheid van genodigden maar enkel de effectieve leden van de algemene vergadering hebben stemrecht.

Zijn werking

Het komt één keer per kwartaal bijeen, tussen raden van bestuur of algemene vergaderingen.

De leden van dit comité kunnen deelnemen aan een open algemene vergadering in de hoedanigheid van genodigden.

Algemene vergadering/raad van bestuur

Rollen

Vastgelegd in het reglementair kader.

Werking

Ze komen bijeen in functie van een werkplanning die jaarlijks wordt vastgelegd en hun werking wordt omkaderd door een reglement van interne orde.

Onze effectieve leden

Michel Denys Voorzitter
Bernard De Roover
Marc de Ruyck
Jean Devalck
Axel De Roover
Jean Wallemacq
Thibault Voglaire
Didier D’Hainaut

Om hierover meer te weten

DE STATUTEN VAN SAM